Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Stigting
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

Streke

Oostelike Provinsie

Westelike Provinsie Wits Noord-Tvl Natal
Vrystaat Wes-Transvaal Verre Noord Tvl Suid-Kaap Vaaldriehoek

 

Suid-Kaap

 
Reeds al op 12 Januarie 1990 gesels Nico van Rensburg, hoof uitvoerende beampte, en Allen Green van Mosselbaai oor die stigting van 'n Gildestreek in die Suid-Kaap. Daaruit blyk Allen Green se bereidwilligheid om te help met stigting.

Ook dié streek het toe bekwame musikante gehad wat 'n leidende rol sou kon speel in die bevordering van Boeremusiek. Afgesien van Allen Green is Marius Louw en sy orkes ook uitmuntend. Trouens, dié orkes is die algehele wenner van die TV se tradisionele Boereorkeskompetisie in 1994. Allen Green en sy medemusikante het ook groot bekendheid op dié gebied verwerf. Dit geld ook TV-optredes. Vroeër al is Marius vereer vir sy konsertinaspel.

Stigting vind egter eers op Maandag, 25 Maart 1991, in Mosselbaai plaas. Dit geskied onder die leiding van die hoof uitvoerende beampte en in die teénwoordigheid van vyftien belangstellendes. Die offisiële naam is die Suid-Kaapstreek.

Die eerste bestuur is Allen Green (voorsitter), Marius Louw (vise-voorsitter), Vanrenen van der Westhuizen (sekretaris), Neels Steyn, Vleisie van Rensburg en Coenie Nel. Die adres van die kantoor by stigting is J.B. Mullerstraat 4, Mosselbaai. Kallie de Jager, stigterslid van die TBK in Pietersburg en later inwoner van Pretoria vertrek kort na Suid-Kaap se stigting George toe waar hy 'n belangrike diens in die streek gelewer het. Trouens, hy self het uitgesien na die stigting van 'n streek in die Suid-Kaap. Later word hy stigterslid en voorsitter van die Gilde in die Vaaldriehoekstreek.

35-kalie-wenner.jpg (83083 bytes)

Rooihuiskraal, Oktober 1994; Kallie de Jager (regs) oorhandig die wentrofee vir die tradisionele afdeling aan Nico van Wyk van die Wes-Kaap

Die voorsitter, Allen Green, was bewus van die beskeie begin in Mosselbaai en daarteenoor die uitdagings wat daar vir Boeremusiek in die Suid-Kaap gewag het, maar hierdie Boeremusiekliefhebbers was moedig en vra van die wêreld net dit: "Gee ons 'n kans".

Almal kon sien daar was lewe: "Die manne het hulle musieke gestem en ingestem en toe speel hulle! En speel hulle toe nie?" So vertel die omstanders by die stigting. Die plaaslike media het ook die boodskap uitgedra.

Ongelukkig het werksomstandighede van musikante verhoed dat Suid-Kaap 'n orkes na die nasionale fees en kompetisie in Pretoria in 1991 kon stuur. In Mosselbaai hou die musiek egter nie op nie. Veral die KPA-saal is populêr met manne soos Dawie Saaiman, en sy seun, Nellis Pace en ander wat Allen Green help met die Boeremusiek. Op 'n stadium oorweeg die streek funksies selfs op 'n maandelikse basis — in dieselfde KPA-saal. The Advertiser daar plaaslik help met die reklame.

Vanweë die geografiese verspreidheid van lede en dorpe besluit dié streek teen die einde van 1992 op subkomitees toegespits op Oudtshoorn, George en Knysna. So ontstaan die Oudtshoorntak op 10 September 1992. Daar was ook nog lede in Ladysmith, Hartenbos en King Williamstown.

Ongelukkig kwyn die Suid-Kaapstreek weens 'n gebrek aan belangstelling en lede en is Christo Greyling van die Dagbestuur, en voorsitter Oostelike-Provinsie, op 'n stadium versoek om op die moontlikheid in te gaan dat Suid-Kaap by die O.P. as 'n substreek inskakel.

Dit lei uiteindelik tot 'n besluit deur die Dagbestuur op 18 Januarie 1994 om die streek as 'n selfstandige streek te ontbind en onder die Oostelike-Provinsie te plaas. Dit beteken by implikasie dat Gildelede in die Suid-Kaapstreek sedert dié datum O.P.-lede is. Bennie Stoltz (O.P.-voorsitter) en die sekretaris, Gaynor Stoltz, ontvang die verantwoordelikheid om met lede in die gewese streek te skakel.